لیست مجوزها(دسترسی) یا همون Permissions - اخبار بیلبورد چی
شما اینجا هستید
اندروید » لیست مجوزها(دسترسی) یا همون Permissions
لیست مجوزها(دسترسی) یا همون Permissions

سلام. براتون لیستی از مجوز ها رو قرار میدم که هر کدوم خواستید تو مانیفست برنامه اضافه کنید؛ AddPermission(android.permission.ACCESS_CHECKIN_PROPERTIES) AddPermission(android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION) AddPermission(android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION) AddPermission(android.permission.ACCESS_LOCATION_EXTRA_COMMANDS) AddPermission(android.permission.ACCESS_MOCK_LOCATION) AddPermission(android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE) AddPermission(android.permission.ACCESS_SURFACE_FLINGER) AddPermission(android.permission.ACCESS_WIFI_STATE) AddPermission(android.permission.ACCOUNT_MANAGER) AddPermission(android.permission.ADD_VOICEMAIL) AddPermission(android.permission.AUTHENTICATE_ACCOUNTS) AddPermission(android.permission.BATTERY_STATS) AddPermission(android.permission.BIND_ACCESSIBILITY_SERVICE) AddPermission(android.permission.BIND_APPWIDGET) AddPermission(android.permission.BIND_DEVICE_ADMIN) AddPermission(android.permission.BIND_INPUT_METHOD) AddPermission(android.permission.BIND_NFC_SERVICE) AddPermission(android.permission.BIND_NOTIFICATION_LISTENER_SERVICE) AddPermission(android.permission.BIND_PRINT_SERVICE) AddPermission(android.permission.BIND_REMOTEVIEWS) AddPermission(android.permission.BIND_TEXT_SERVICE) AddPermission(android.permission.BIND_VPN_SERVICE) AddPermission(android.permission.BIND_WALLPAPER) AddPermission(android.permission.BLUETOOTH) AddPermission(android.permission.BLUETOOTH_ADMIN) AddPermission(android.permission.BLUETOOTH_PRIVILEGED) AddPermission(android.permission.BRICK) AddPermission(android.permission.BROADCAST_PACKAGE_REMOVED) AddPermission(android.permission.BROADCAST_SMS) AddPermission(android.permission.BROADCAST_STICKY) AddPermission(android.permission.BROADCAST_WAP_PUSH) AddPermission(android.permission.CALL_PHONE) AddPermission(android.permission.CALL_PRIVILEGED) AddPermission(android.permission.CAMERA) AddPermission(android.permission.CAPTURE_AUDIO_OUTPUT) AddPermission(android.permission.CAPTURE_SECURE_VIDEO_OUTPUT) AddPermission(android.permission.CAPTURE_VIDEO_OUTPUT) […]

سلام.
براتون لیستی از مجوز ها رو قرار میدم که هر کدوم خواستید تو مانیفست برنامه اضافه کنید؛

AddPermission(android.permission.ACCESS_CHECKIN_PROPERTIES)
AddPermission(android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION)
AddPermission(android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION)
AddPermission(android.permission.ACCESS_LOCATION_EXTRA_COMMANDS)
AddPermission(android.permission.ACCESS_MOCK_LOCATION)
AddPermission(android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE)
AddPermission(android.permission.ACCESS_SURFACE_FLINGER)
AddPermission(android.permission.ACCESS_WIFI_STATE)
AddPermission(android.permission.ACCOUNT_MANAGER)
AddPermission(android.permission.ADD_VOICEMAIL)
AddPermission(android.permission.AUTHENTICATE_ACCOUNTS)
AddPermission(android.permission.BATTERY_STATS)
AddPermission(android.permission.BIND_ACCESSIBILITY_SERVICE)
AddPermission(android.permission.BIND_APPWIDGET)
AddPermission(android.permission.BIND_DEVICE_ADMIN)
AddPermission(android.permission.BIND_INPUT_METHOD)
AddPermission(android.permission.BIND_NFC_SERVICE)
AddPermission(android.permission.BIND_NOTIFICATION_LISTENER_SERVICE)
AddPermission(android.permission.BIND_PRINT_SERVICE)
AddPermission(android.permission.BIND_REMOTEVIEWS)
AddPermission(android.permission.BIND_TEXT_SERVICE)
AddPermission(android.permission.BIND_VPN_SERVICE)
AddPermission(android.permission.BIND_WALLPAPER)
AddPermission(android.permission.BLUETOOTH)
AddPermission(android.permission.BLUETOOTH_ADMIN)
AddPermission(android.permission.BLUETOOTH_PRIVILEGED)
AddPermission(android.permission.BRICK)
AddPermission(android.permission.BROADCAST_PACKAGE_REMOVED)
AddPermission(android.permission.BROADCAST_SMS)
AddPermission(android.permission.BROADCAST_STICKY)
AddPermission(android.permission.BROADCAST_WAP_PUSH)
AddPermission(android.permission.CALL_PHONE)
AddPermission(android.permission.CALL_PRIVILEGED)
AddPermission(android.permission.CAMERA)
AddPermission(android.permission.CAPTURE_AUDIO_OUTPUT)
AddPermission(android.permission.CAPTURE_SECURE_VIDEO_OUTPUT)
AddPermission(android.permission.CAPTURE_VIDEO_OUTPUT)
AddPermission(android.permission.CHANGE_COMPONENT_ENABLED_STATE)
AddPermission(android.permission.CHANGE_CONFIGURATION)
AddPermission(android.permission.CHANGE_NETWORK_STATE)
AddPermission(android.permission.CHANGE_WIFI_MULTICAST_STATE)
AddPermission(android.permission.CHANGE_WIFI_STATE)
AddPermission(android.permission.CLEAR_APP_CACHE)
AddPermission(android.permission.CLEAR_APP_USER_DATA)
AddPermission(android.permission.CONTROL_LOCATION_UPDATES)
AddPermission(android.permission.DELETE_CACHE_FILES)
AddPermission(android.permission.DELETE_PACKAGES)
AddPermission(android.permission.DEVICE_POWER)
AddPermission(android.permission.DIAGNOSTIC)
AddPermission(android.permission.DISABLE_KEYGUARD)
AddPermission(android.permission.DUMP)
AddPermission(android.permission.EXPAND_STATUS_BAR)
AddPermission(android.permission.FACTORY_TEST)
AddPermission(android.permission.FLASHLIGHT)
AddPermission(android.permission.FORCE_BACK)
AddPermission(android.permission.GET_ACCOUNTS)
AddPermission(android.permission.GET_PACKAGE_SIZE)
AddPermission(android.permission.GET_TASKS)
AddPermission(android.permission.GET_TOP_ACTIVITY_INFO)
AddPermission(android.permission.GLOBAL_SEARCH)
AddPermission(android.permission.HARDWARE_TEST)
AddPermission(android.permission.INJECT_EVENTS)
AddPermission(android.permission.INSTALL_LOCATION_PROVIDER)
AddPermission(android.permission.INSTALL_PACKAGES)
AddPermission(android.permission.INSTALL_SHORTCUT)
AddPermission(android.permission.INTERNAL_SYSTEM_WINDOW)
AddPermission(android.permission.INTERNET)
AddPermission(android.permission.KILL_BACKGROUND_PROCESSES)
AddPermission(android.permission.LOCATION_HARDWARE)
AddPermission(android.permission.MANAGE_ACCOUNTS)
AddPermission(android.permission.MANAGE_APP_TOKENS)
AddPermission(android.permission.MANAGE_DOCUMENTS)
AddPermission(android.permission.MASTER_CLEAR)
AddPermission(android.permission.MEDIA_CONTENT_CONTROL)
AddPermission(android.permission.MODIFY_AUDIO_SETTINGS)
AddPermission(android.permission.MODIFY_PHONE_STATE)
AddPermission(android.permission.MOUNT_FORMAT_FILESYSTEMS)
AddPermission(android.permission.MOUNT_UNMOUNT_FILESYSTEMS)
AddPermission(android.permission.NFC)
AddPermission(android.permission.PERSISTENT_ACTIVITY)
AddPermission(android.permission.PROCESS_OUTGOING_CALLS)
AddPermission(android.permission.READ_CALENDAR)
AddPermission(android.permission.READ_CALL_LOG)
AddPermission(android.permission.READ_CONTACTS)
AddPermission(android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE)
AddPermission(android.permission.READ_FRAME_BUFFER)
AddPermission(android.permission.READ_HISTORY_BOOKMARKS)
AddPermission(android.permission.READ_INPUT_STATE)
AddPermission(android.permission.READ_LOGS)
AddPermission(android.permission.READ_PHONE_STATE)
AddPermission(android.permission.READ_PROFILE)
AddPermission(android.permission.READ_SMS)
AddPermission(android.permission.READ_SOCIAL_STREAM)
AddPermission(android.permission.READ_SYNC_SETTINGS)
AddPermission(android.permission.READ_SYNC_STATS)
AddPermission(android.permission.READ_USER_DICTIONARY)
AddPermission(android.permission.REBOOT)
AddPermission(android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED)
AddPermission(android.permission.RECEIVE_MMS)
AddPermission(android.permission.RECEIVE_SMS)
AddPermission(android.permission.RECEIVE_WAP_PUSH)
AddPermission(android.permission.RECORD_AUDIO)
AddPermission(android.permission.REORDER_TASKS)
AddPermission(android.permission.RESTART_PACKAGES)
AddPermission(android.permission.SEND_RESPOND_VIA_MESSAGE)
AddPermission(android.permission.SEND_SMS)
AddPermission(android.permission.SET_ACTIVITY_WATCHER)
AddPermission(android.permission.SET_ALARM)
AddPermission(android.permission.SET_ALWAYS_FINISH)
AddPermission(android.permission.SET_ANIMATION_SCALE)
AddPermission(android.permission.SET_DEBUG_APP)
AddPermission(android.permission.SET_ORIENTATION)
AddPermission(android.permission.SET_POINTER_SPEED)
AddPermission(android.permission.SET_PREFERRED_APPLICATIONS)
AddPermission(android.permission.SET_PROCESS_LIMIT)
AddPermission(android.permission.SET_TIME)
AddPermission(android.permission.SET_TIME_ZONE)
AddPermission(android.permission.SET_WALLPAPER)
AddPermission(android.permission.SET_WALLPAPER_HINTS)
AddPermission(android.permission.SIGNAL_PERSISTENT_PROCESSES)
AddPermission(android.permission.STATUS_BAR)
AddPermission(android.permission.SUBSCRIBED_FEEDS_READ)
AddPermission(android.permission.SUBSCRIBED_FEEDS_WRITE)
AddPermission(android.permission.SYSTEM_ALERT_WINDOW)
AddPermission(android.permission.TRANSMIT_IR ALLOWS)
AddPermission(android.permission.UNINSTALL_SHORTCUT)
AddPermission(android.permission.UPDATE_DEVICE_STATS)
AddPermission(android.permission.USE_CREDENTIALS)
AddPermission(android.permission.USE_SIP)
AddPermission(android.permission.VIBRATE)
AddPermission(android.permission.WAKE_LOCK)
AddPermission(android.permission.WRITE_APN_SETTINGS)
AddPermission(android.permission.WRITE_CALENDAR)
AddPermission(android.permission.WRITE_CALL_LOG)
AddPermission(android.permission.WRITE_CONTACTS)
AddPermission(android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE)
AddPermission(android.permission.WRITE_GSERVICES)
AddPermission(android.permission.WRITE_HISTORY_BOOKMARKS)
AddPermission(android.permission.WRITE_PROFILE)
AddPermission(android.permission.WRITE_SECURE_SETTINGS)
AddPermission(android.permission.WRITE_SETTINGS)
AddPermission(android.permission.WRITE_SMS)
AddPermission(android.permission.WRITE_SOCIAL_STREAM)
AddPermission(android.permission.WRITE_SYNC_SETTINGS)
AddPermission(android.permission.WRITE_USER_DICTIONARY)

 

اخبار بیلبورد چی | جدیدترین اخبار ایران و جهان