افزودن متاتگ به سایت - اخبار بیلبورد چی
شما اینجا هستید
CMS » افزودن متاتگ به سایت

در حال حاظر متا تگ keywords و متا تگ description برای سئو سایت مهم است
برای افزودن متاتگ ها به اطلاعات تمام صفحات خود کد زیر را در بخش هدر سایت اضافه کنید و برای اضافه کردن به بخش خاصی یا صفحه خاص در هدر آن صفحه کپی کنید.

<meta name="description" content="توضیحات" />
<meta name="keywords" content="کلمات کلیدی" />

نمونه های دیگر متاتگ؛

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta name="googlebot" content="index,follow,noodp,noydir" />

نمونه دیگر؛

<meta name="author" content="author name!" />

نمونه مربوط به فاوآیکون؛

<link rel="shortcut icon" type="image/png" href="/favicon.png" />
<link rel="icon" type="image/png" href="/favicon.png" />
<link rel="apple-touch-icon" type="image/png" href="/favicon.png" />

میتوان کد زیر را نمونه ای جامع از متاتگ های هدر دانست که امروزه استفاده از آنها بین کاربران وردپرس مرسوم اند؛

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<meta http-equiv="Cache-Control" content="no-cache" />
<meta http-equiv="Pragma" content="no-cache" />
<meta http-equiv="imagetoolbar" content="no" />
<meta name="revisit-after" content="1 days" />
<meta name="robots" content="index, follow" />
<meta name="robots" content="all" />
<meta name="distribution" content="Global" />
<meta name="Language" content="Persian" />
<meta name="rating" content="General" />
<meta name="author, designer, owner" content="Your Name" />
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7" />

تگ title :

<title><?php
/*
  * Print the <title> tag based on what is being viewed.
  */
global $page, $paged;
wp_title( '|', true, 'right' );
// Add the blog name.
bloginfo( 'name' );
// Add the blog description for the home/front page.
$site_description = get_bloginfo( 'description', 'display' );
if ( $site_description && ( is_home() || is_front_page() ) )
  echo " | $site_description";
// Add a page number if necessary:
if ( $paged >= 2 || $page >= 2 )
  echo ' | ' . sprintf('صفحه %s', max( $paged, $page ) );

 

اخبار بیلبورد چی | جدیدترین اخبار ایران و جهان