شما اینجا هستید
مدرسه ، حوزه و دانشگاه » جدول پخش مدرسه تلویزیونی یکشنبه ۴ آبان

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان از شبکه های آموزش، ۴ و قرآن و معارف به شرح زیر است:

شبکه آموزش
آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷.۴۵ تا ۸

فنی و حرفه‌ای و کاردانش
ساعت ۸ تا ۸.۳۰ الگو سازی دامن  رشته طراحی و و دوخت – پایه ۱۰ شاخه کاردانش و فنی و حرفه‌ای

ساعت ۸.۳۰ تا ۹ دوخت انواع کمر دامن رشته طراحی و دوخت پایه ۱۰ شاخه کار دانش و فنی و حرفه‌ای

ساعت ۹ تا ۹.۳۰ طراحی و دوخت لباس بچه گانه پایه ۱۱ رشته طراحی و دوخت – شاخه کاردانش و فنی و حرفه‌ای

ساعت ۲۰.۵۰ تا ۲۱.۱۵ مبلمان مسکونی رشته صنایع چوب و مبلمان  پایه ۱۲شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۲۱.۱۵ تا ۲۱.۵۰ شبکه و نرم افزار رایانه- پایه ۱۲- شاخه فنی و حرفه‌ای و کاردانش

دوره ابتدایی
ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۱ بازی و ریاضی پایه اول

ساعت ۱۱ تا ۱۱.۳۰ فارسی و نگارش پایه دوم

ساعت ۱۱.۳۰ تا ۱۲ فارسی و نگارش پایه سوم

ساعت ۱۲ تا ۱۲.۳۰ علوم تجربی و تفکر پایه چهارم

ساعت ۱۲.۳۰ تا ۱۳ مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه پنجم

ساعت ۱۳ تا ۱۳.۳۰ فارسی و نگارش پایه ششم

ساعت ۱۳.۳۰ تا ۱۳.۵۰ آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول
ساعت ۱۴.۳۰ تا ۱۵ ریاضی جمع و تفریق عدد‌های صحیح (۲) پایه هفتم

ساعت ۱۵ تا ۱۵.۳۰ ریاضی توازی و تعامل

ساعت ۱۵.۳۰ تا ۱۶ ریاضی عدد‌های حقیقی پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه
ساعت ۱۶ تا ۱۶.۳۰ آموزش مجازی کج فهمی‌های ریاضی

متوسطه دوم
ساعت ۱۶.۳۰ تا ۱۷ زیست شناسی ۱ پایه ۱۰ علوم تجربی

ساعت ۱۷ تا ۱۷.۳۰ شیمی ۳  پایه ۱۲ علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷.۳۰ تا ۱۸ شیمی ۱  پایه ۱۰ علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰ تا ۲۰.۲۵ ریاضی هندسه فصل ۲  پایه ۱۱ رشته علوم تجربی

ساعت ۲۰.۲۵ تا ۲۰.۵۰ ریاضی مثلثات فصل ۲ پایه ۱۰ رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

شبکه ۴
ساعت ۷.۳۰ درس جامعه شناسی ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم و معارف اسلامی

ساعت ۸ درس دین وزندگی ۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۸.۳۰ درس دین وزندگی ۱ پایه ۱۰ ادبیات وعلوم انسانی

ساعت ۱۰.۱۵ درس فلسفه ۲ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت ۱۰.۴۵ درس زبان خارجی ۳ پایه ۱۲ مشترک تمام رشته ها

ساعت ۱۱.۱۵ درس فارسی ۱ پایه ۱۰ مشترک تمامی رشته ها

ساعت ۱۱.۴۵ درس روانشناسی پایه ۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت ۱۲.۱۵ درس هندسه ۱ پایه ۱۰ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۲.۴۵ درس آمارواحتمال پایه ۱۱ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۳.۱۵ درس هندسه ۱ پایه ۱۰ رشته ریاضی فیزیک

شبکه قران ومعارف اسلامی
ساعت ۱۱ تا ۱۱.۳۰ آموزش قرآن پایه سوم

ساعت ۱۱.۳۰ تا ۱۲ هدیه‌های آسمانی پایه دوم

ساعت ۱۵ درس اخلاق اسلامی ۳ پایه ۱۲ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۵.۳۰ درس اخلاق اسلامی ۲ پایه ۱۱ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۶ درس اخلاق اسلامی ۱ پایه ۱۰ رشته علوم و معارف

ساعت ۱۶.۳۰ درس پیام‌های آسمان ۷ متوسطه دوره اول

وبسایت تحلیلی خبری بیلبورد چی

اخبار بیلبورد چی | جدیدترین اخبار ایران و جهان