لیست متا تگ ها و تگ های موجود در head - اخبار بیلبورد چی
شما اینجا هستید
اسکریپت » لیست متا تگ ها و تگ های موجود در head

در این مقاله می توانید لیستی از تمام متا تگ ها و دیگر تگ های موجود در قسمت را مشاهده کنید.
مینیمم ترین حالت ممکن:

<meta charset="utf-8"/>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no"/>
<title>Title text here</title>

متا تگ ها:

<meta charset="utf-8"/>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no"/>
<meta http-equiv="Content-Security-Policy" content="default-src 'self'"/>
<meta name="application-name" content="Application Name"/>
<meta name="theme-color" content="#4285f4"/>
<meta name="description" content="A description of the page"/>
<meta name="robots" content="index,follow"/>
<meta name="googlebot" content="index,follow"/>
<meta name="google" content="nositelinkssearchbox"/>
<meta name="google" content="notranslate"/>
<meta name="google-site-verification" content="verification_token"/>
<meta name="yandex-verification" content="verification_token"/>
<meta name="msvalidate.01" content="verification_token"/>
<meta name="alexaVerifyID.01" content="verification_token"/>
<meta name="p:domain_verify" content="code_from_pinterest"/>
<meta name="norton-safeweb-site-verification" content="norton_code"/>
<meta name="generator" content="program"/>
<meta name="subject" content="your document's subject"/>
<meta name="rating" content="General"/>
<meta name="referrer" content="no-referrer"/>
<meta name="set-cookie" content="name=value; expires=date; path=url"/>
<meta name="ICBM" content="latitude, longitude"/>
<meta name="geo.position" content="latitude, longitude"/>
<meta name="geo.region" content="country[-state]"/>
<meta name="geo.placename" content="city/town"/>

لینک ها:

<link rel="stylesheet" href="https://example.com/styles.css"/>
<link rel="canonical" href="https://example.com/article/?page=2"/>
<link rel="amphtml" href="https://example.com/path/to/amp-version.html"/>
<link rel="manifest" href="manifest.json"/>
<link rel="author" href="humans.txt"/>
<link rel="license" href="copyright.html"/>
<link  rel="me"  href="https://google.com/profiles/thenextweb" type="text/html"/>
<link rel="me" href="mailto:name@example.com"/>
<link rel="me" href="sms:+15035550125"/>
<link rel="index" href="https://example.com/article/"/>
<link  rel="self"  type="application/atom+xml" href="https://example.com/atom.xml"/>
<link rel="first" href="https://example.com/article/"/>
<link rel="last" href="https://example.com/article/?page=42"/>
<link rel="prev" href="https://example.com/article/?page=1"/>
<link rel="next" href="https://example.com/article/?page=3"/>
<link rel="dns-prefetch" href="https://example.com/"/>
<link rel="preconnect" href="https://example.com/"/>
<link rel="prefetch" href="https://example.com/"/>
<link rel="prerender" href="https://example.com/"/>
<link  rel="preload"  href="image.png" as="image"/>

آیکون ها:

<link  rel="icon"  sizes="192x192" content="/path/to/icon.png"/>
<link rel="apple-touch-icon" href="/path/to/apple-touch-icon.png"/>
<link rel="mask-icon" href="/path/to/icon.svg"/>

برای عنوان صفحه میتوان از این متاتگ استفاده کرد :

<meta name="title" content="Hinza Official Website"/>

برای نشان دادن منتشرکننده و طراح گرافیکی و طراح سایت :

<meta name="web_author" content="Hinza"/>
<meta name="designer" content="Hinza"/>
<meta name="publisher" content="Hinza"/>

برای نشان دادن نوع محتوای سایت :

<meta http_equiv="content-type" content="text/html"/>

شبکه های اجتماعی: Facebook

<meta property="fb:app_id" content="123456789"/>
<meta property="og:url" content="https://example.com/page.html"/>
<meta property="og:type" content="website"/>
<meta property="og:title" content="Content Title"/>
<meta property="og:image" content="https://example.com/image.jpg"/>
<meta property="og:description" content="Description Here"/>
<meta property="og:site_name" content="Site Name"/>
<meta property="og:locale" content="en_US"/>
<meta property="article:author" content=" "/>

Twitter:

<meta name="twitter:card" content="summary"/>
<meta name="twitter:site" content="@site_account"/>
<meta name="twitter:creator" content="@individual_account"/>
<meta name="twitter:url" content="https://example.com/page.html"/>
<meta name="twitter:title" content="Content Title"/>
<meta name="twitter:description" content="Content description less than 200 characters"/>
<meta name="twitter:image" content="https://example.com/image.jpg"/>

Dorna:

<meta name="dorna:card" content="summary"/>
<meta name="dorna:site" content="@site_account"/>
<meta name="dorna:creator" content="@individual_account"/>
<meta name="dorna:url" content="https://example.com/page.html"/>
<meta name="dorna:title" content="Content Title"/>
<meta name="dorna:description" content="Content description less than 200 characters"/>
<meta name="dorna:image" content="https://example.com/image.jpg"/>

سوالی بود درخدمتم

اخبار بیلبورد چی | جدیدترین اخبار ایران و جهان