یاالله

(اَ لْ لا) [ ع. ] (ندا.)۱- لفظی است که مردان هنگام ورود به خانه گویند، تا اگر زن نامحرم در خانه هست روی خود را بپوشاند.۲- لفظی است که هنگام ورود شخص محترمی به مجلسی گویند و آن علامت بزرگداشت و احترام اوست. ۳- کلمه ختم مجلس سوگواری.