خاتم

(تَ) [ ع. ] (اِ.)۱ – انگشتری.۲- مهر، نگین. ج. خواتم.۳- آخری، آخرین.۴- اشیایی مثل قاب عکس، جای قلم و مانند آن که بر روی آن با عاج، استخوان، فلز و چوب زینت کاری و نقش و نگار شده باشد.