ب

(بِ) (پیش.)۱- بر سر اسم درآید (به جای تنوین منسوب عربی) و از آن قید سازد: بیقین = یقیناً.۲- بر سر اسم و حاصل مصدر درآید و قید سازد: بزودی.۳- گاه بر سر اسم درآید و آن را صفت سازد: بهوش.